Opleidingseisen

Opleidingsniveau pedagogisch medewerker

Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW dan wel Pedagogisch Werker op minimaal kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.
Daarnaast wordt aantal opleidingen vermeld ten aanzien waarvan door partijen bij deze CAO is bepaald dat die ook toegang geven tot uitoefening van de functie van groepsleidster.

• diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) .
• diploma MBO-AB en -SCW (kwalificatieniveau 4), en -SD (kwalificatieniveau 3 en 4)., conform de WEB .
• diploma MBO-CW, -lW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT .
• diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP .
• diploma Kindewerzorging/leugdverzorging (KV/JV 2- of 3-jarig)
• diploma Leidster kindercentra van de OVDB .
• diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB
• diploma Onderwijsassistent (3jarig, kwalificatieniveau 4) . overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
• diploma MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3) .
• diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven) . 3e jaar parttime opleiding HBO volgend: richtingen SPH, CMV, MWD .
• diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) .
• akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) .
• akte Kleuterleidster B
• diploma Lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/Huishoudkunde,Verzorging/Gezondheidskunde
• diploma Verpleegkunde A, -B, -Z
• diploma Kinderverzorging en Opvoeding
• diploma HBO: richtingen SPH, CMV, MWD
• diploma HBO-IW, -CW, -MW, -J, -V
• diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)
• diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
• diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
• diploma HBO Creatieve therapie diploma docent Dans
• diploma docent Drama diploma EMGZ (extramurale gezondheidszorg) als pedagogisch medewerker uitsluitend werkzaam is in de buitenschoolse of naschoolse opvang (Bso/Nso) in dat geval alle sociaalpedagogische, sociaal-culturele, pedagogische, sport/lichamelijke opvoedings- en culturele/kunstzinnige vormingsopleidingen op ten minste MBOkwalificatieniveau 3 volstaan geldt dat indien de werknemer